Učbeniški komplet Ich und Deutsch 4

Učbenik se predstavi

Oglejte si kratek video s predstavitvijo novega učbeniškega kompleta.

  • Namenjen poučevanju nemščine kot prvega tujega jezika v osnovni šoli v 7. razredu.
  • Z vsebino in temami sledi učnemu načrtu za 7. razred.
  • Učenci v prvi enoti spoznajo 4 različne učne tipe in ugotovijo, kateri je zanje najustreznejši.
  • Skozi posebne rubrike Das soll ich lernen, Redemittel, Beschreibe das Bild… podaja preglednost snovi.
  • Besedila in novo besedišče je podkrepljeno s fotografijami in risbami.
  • Za utrjevanje in ponavljanje sta dodani rubriki Beschreibe das Bild in Pro- und Kontra-Argumente, v delovnem zvezku pa lahko učenec preveri sam svoje znanje v rubriki Bewertungsbogen.
  • Učbeniški komplet Ich und Deutsch 3 neu sledi že prenovljenima kompletoma Ich und Deutsch 1 (leta 2018), Ich und Deutsch 2 (leta 2019), ter Ich und Deutsch 3 (leta 2020).

Za učenje nemščine kot 1. tujega jezika v 7. razredu osnovne šole je na tržišču učbeniški komplet Ich und Deutsch 4 neu.

Komplet sestavljajo učbenik, delovni zvezek ter slušna gradiva, ki so na spletni strani Založbe Obzorja. Na omenjeni strani je tudi letna priprava ter rešitve posameznih nalog iz učbenika in rešitve skoraj vseh nalog v delovnem zvezku. Druga gradiva se bodo sproti dodajala.

Učbenik sestavlja 6 enot, ki se ujemajo po učnih temah iz Učnega načrta za nemščino kot 1. tuji jezik v osnovni šoli: Moja šola (Schule, Schule, Schule), Moje okolje (In der Stadt), Moj dom (Haus, Wohnung, Wohngemeinschaft), Naravno okolje - živali (Interessantes über Tiere), Mladostnikov vsakdan (Kaufen - bestellen - zahlen) ter Moje okolje (Eine Reise machen).

Vsaka enota se prične z risbo, ob kateri bi naj potekal pogovor z učenci. Pogovor je lahko podrobnejši, saj so pod risbo napisani tudi glavni naslovi tem v tej enoti. Sledite načelom formativnega spremljanja učencev.

Sestavni del vsake enote so besedila (monološka, dialoška, ipd.) za razvijanje bralnih spretnosti. Posamezna besedila so tudi posneta (za razvijanje slušnih spretnosti). Vsaka enota ima slovnični del, ki se postopoma nadgrajuje, je vidno označen v zelenih okvirčkih z naslovom Das soll ich lernen in vsebuje tudi vaje - za ustno in pisno utrjevanje slovnične strukture. Z Redemittel je označeno besedišče, kjer so samostalniki (barvno) zapisani po slovničnem spolu, prav tako preostalo besedišče. Besedila in novo besedišče je podkrepljeno s fotografijami in risbami.

Posebnost v učbeniku Ich und Deutsch4 neu so temno oranžni okvirčki, ki vsebujejo dejavnosti po t. i. Bloomovi taksonomski stopnji (primerjaj, napiši, poišči na spletu, naredi osnutek, izdelaj seznam/poster, razloži, ipd.). Namen teh nalog je, da se učenec na zadano nalogo pripravi sam (doma ali v šoli), lahko jo opravi manjša skupina učencev ali več manjših skupin učencev, ki razredu predstavijo rezultate. Te naloge so pomembne za diferenciacijo, za motivacijo ter za razvijanje drugi t. i. kroskurikularnih dejavnosti (hkrati širijo učenčeva obzorja).

V učbeniku je tudi nakazano, da se na določene naloge lahko odgovori drugače - na primer: kartonček z možnimi odgovori in učenec postavlja pisarniško sponko na ustrezen odgovor. Druga možnost je, da so odgovori porazdeljeni po prostoru in posamezni učenci odgovarjajo z ustreznim gibanjem po prostoru.

Posebnost učbenika je, da učenci že v prvi enoti spoznajo 4 različne učne tipe in ugotovijo, kateri je zanje najustreznejši. Predlagam, da se v razredu naredi seznam učnih tipov in imena učencev. Slednjega imamo vedno na dosegu, ko učence postavljamo v različne skupine.

Vsaka enota se konča z Beschreibe das Bild, kjer bi naj ob fotografijah, risbah, ipd. ponovili vso "naučeno" besedišče. Slednja aktivnost nam je v pomoč pri ustnem ocenjevanju znanja.

Za učence je Meine Lernpinnwand pomemben zaključek vsake enote, saj so na eni ali dveh straneh predstavljeni vsi pomembni slovnični sklopi, ki smo jih pri enoti obravnavali. Hkrati služijo te strani kot pomoč pri reševanju nalog v delovnem zvezku.

Pro- und Kontra-Argumente se nahajajo v drugi, tretji in četrti enoti. Namen te dejavnosti je, da učenci postopoma razvijajo možnost argumentiranja v manjših skupinah. Na ta način ponovijo, utrdijo in po potrebi razširijo besedišče omenjene enote. Pri tej dejavnosti se ponovno vrnete na učne tipe, saj bodo posamezniki pripravili "samo" plakat za to dejavnost, drugi bodo poiskali določene informacije na spletu in le nekateri bodo želeli dejavnost končati kot "ustno prerekanje" o izbrani temi.

V delovnem zvezku Ich und Deutsch 4 neu so različni tipi nalog, ki služijo bodisi utrjevanju besedišča, preverjanju bralnega razumevanja, razvijanju slušnega razumevanja ter utrjevanju slovničnih struktur. Pri slednjih nalogah so tudi zelenih okvirčkih, kjer so zapisana pravila. Ta služijo lažjemu razumevanju oz. pomnjenju.

Za lažje načrtovanje učnih ur so ob nalogah zapisane strani v učbeniku. Takšna oblika omogoča učitelju lažji pregled, katere naloge se nanašajo na določeno besedilo oz. aktivnost v učbeniku (in koliko je teh nalog).

Vsaka učna enota v delovnem zvezku se konča s stranjo Bewertungsbogen, kjer učenec oceni svoje znanje. To lahko stori kot domače delo ali kot samostojno delo v razredu. Zapisani učni cilji so lahko tudi del posameznih učnih postaj.

Delovni zvezek se konča s seznamom glagolom (pravilni in nepravilni) ter s slovarjem besed - Wortliste, ki so zapisane po posameznih besedilih/nalogah v učbeniku.

Želim vam veliko prijetnih ur v razredu.

Stanka Emeršič, avtorica učbeniškega kompleta

Gradiva za učitelje

Internetna stran z dodatnimi gradivi, namenjenimi lažji pripravi za pouk. Stran za učitelje najdete TUKAJ.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.

Učbeniški kompleti Ich und Deutsch

Spoznajte tudi učbeniške komplete Ich und Deutsch 1, Ich und Deutsch 2 ter Ich und Deutsch 3.

V letu 2018 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 4. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 1.

V letu 2019 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 5. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 2.

V letu 2020 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 6. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 3.