KNJIŽEVNOST SKOZI ČAS

Učbeniki z berilom Književnost skozi čas so namenjeni pouku slovenščine - književnosti
v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju.Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Književnost skozi čas 1

Tanja Slemenjak

Učbenik z berilom Književnost skozi čas 1 je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju in obravnava literarno zgodovinske sklope po historičnem načelu, in sicer naslednje: antična književnost, biblija, srednji vek v Evropi, srednji vek na Slovenskem, ljudsko slovstvo, reformacija in barok, razsvetljenstvo in literarna teorija.

Učbenik je namenjen spodbujanju branja in ponuja aktiven pristop k obravnavi književnosti, kar omogoča z razlagami, prilagojenimi dijakom na tej razvojni stopnji. Povsem ustreza sodobnim spoznanjem slovenistične stroke in je v skladu s katalogom znanja, ki predvideva učiteljevo samostojnost pri izbiri in načinu obravnave besedil, saj so v njem zajete vsa besedila iz kataloga.

Je metodično didaktično ustrezen, saj upošteva dijakovo predznanje, spodbuja radovednost in ustvarjalnost, vprašanja in naloge pa sledijo taksonomskim stopnjam.

Avtorica je v učbeniku spretno združila izbor besedil starejših književnosti do razsvetljenstva z didaktičnim, metodičnim in literarnovednim instrumentarijem. Učbenik poleg tega uspešno nadgrajuje zastavljene izobraževalne, didaktične in metodične cilje, kar pomeni, da sledi sodobnim spoznanjem stroke in hkrati zadošča psihološko – razvojnim vidikom dijakov v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju.

Književnost skozi čas 2

mag. Blanka Erhartič, dr. Tanja Jelenko

Učbenik z berilom Književnost skozi čas 2: od romantike do realizma obravnava književnost po literarnozgodovinskih sklopih v 4-letnem strokovnem izobraževanju je razdeljen na dva temeljna sklopa: romantika v Evropi in na Slovenskem ter realizem v Evropi in na Slovenskem. Sklop besedil zajema izbor vseh najpomembnejših avtorjev v tem obdobju.

V obravnavanih besedilih so zajete vse tri temeljne vrste oziroma zvrsti: epika, lirika in dramatika; delo se drži predpisanega učnega načrta, vendar pa posamezne literarnozgodovinske in literarnoteoretične vsebine še nadgrajuje.

Književnost skozi čas 3

dr. Tanja Jelenko

V učbeniku so vključena vsa besedila iz kataloga, predlagana za obravnavo slovenske in svetovne književnosti na prelomu 19. in 20. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja.

Tudi v tem učbeniku, kot v predhodnih, avtorica poudarja kot cilj pouka književnosti in jezika razvoj razmišljujočega bralca. Dijake spodbuja k branju in motivira k aktivnemu spremljanju pouka, kar dodatno spodbuja s prepletanjem drugih umetnosti (glasbena, likovna).

Književnost skozi čas 4

mag. Blanka Erhartič, dr. Tanja Jelenko

V učbeniku so vključena vsa besedila iz kataloga, predlagana za obravnavo slovenske in svetovne književnosti na prelomu 19. in 20. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja.

Tudi v tem učbeniku, kot v predhodnih avtorica poudarja kot cilj pouka književnosti in jezika razvoj razmišljujočega bralca. Dijake spodbuja k branju in motivira k aktivnemu spremljanju pouka, kar dodatno spodbuja s prepletanjem drugih umetnosti (glasbena, likovna).

Književnost v temah

dr. Tanja Jelenko

Književnost v temah, ki je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju, obravnava literarnozgodovinske sklope po tematsko-historičnem načelu, in sicer naslednjih pet: Dom, domovina, svet, Drugačni in zaznamovani, Samotežni in čudaki, Ljubezen, Posameznik, družina, družba ter Žanrska književnost.

Zasnovan je drugače, kot so "klasični" učbeniki in berila pri književnosti. Strukturiran je namreč v prvem sklopu tematsko, v drugem pa je zastopana žanrska književnost. Tematski in žanrski pristop sta novosti v novem učnem načrtu za pouk književnosti v srednjih šolah, ki omogoča učiteljem, da lahko samo razporejajo snov v posameznih letnikih. Naslednja kvaliteta učbenika je v njegovi metodično didaktični strukturi. Avtorica izhaja iz izkušenj dijakov in se po branju spet vrača k njim.

Učbenik je bogato zasnovan tudi oblikovno. Vsebuje reprodukcije slik, fotografij in zemljevide. Številna književna besedila, recepcijsko zanimiva za mladega bralca, različne metode obravnave in različni tipi nalog, domišljena in bogata likovna ter oblikovna zasnovanost, dopolnitev z zgoščenko, predlogi za medpredmetno sodelovanje – vse to in še več potrjuje, da je učbenik zasnovan sodobno in trenutno nepogrešljiv in edinstven za uresničitev ciljev tematskih sklopov.