PRIROČNIKI ZA SLOVENSKI JEZIK

Slovnica, vadnica in ostali priročniki s področja slovenskega jezika.Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Slovenska slovnica

dr. Jože Toporišič

Slovenska slovnica je v tej 4. izdaji individualna odslikava truda dveh do treh generacij slovenistov : od korenin z začetka 20. stoletja (Škrabec, Breznik) prek generacije nadaljnjih 30 do 40 let in končno še generacije zadnjega štiridesetletja 20. stoletja , ki je nosila težo slovenskega novodobnega slovarja, pravopisa in slovnice, tj. dostojnih in vsega spoštovanja vrednih dosežkov slovenističnega jezikoslovja konca 20. stoletja in 2. tisočletja.

Slovenska slovnica in jezikovna vadnica

dr. France Žagar

Je 10. dopolnjena izdaja , ki je osredinjena na najbolj bistvena spoznanja. Dodani sta tudi dve poglavji o sporočanju, in sicer Esej in Faze sestavljanja pisnega besedila. Pisana je razumljivo in zanimivo. Po njej radi segajo učenci višjih razredov osnovne šole, tudi srednješolci, celo visokošolci ter mnogi, ki jih ta problematika zanima.

Predstavljanje strokovnih tem v šoli

Tanja Jelenko in Irena Sojič

Pisanje je zbir dognanj na podlagi teorije in pedagoške rakse avtoric, ki s kratkim priročnikom nedvomno zapolnjujeta prazen prostor na tem strokovnem področju v šolski rabi, čeprav je govorno nastopanje, podprto s klasičnim ali elektronskim plakatom, že dolgo časa del šolskih učnih načrtov.

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti

dr. Tanja Jelenko

Teorija sodobnega pouka poudarja pomembnost dejavne vloge učencev pri učnih urah. Morda ni odveč ponovno posebej poudariti, da jo je nemogoče vzpostaviti brez učiteljeve natančne, premišljene in sistematične vnaprejšnje priprave na delo z učenci, kajti ni dovolj, da jim damo pri pouku besedo: jih z vprašanji in nalogami spodbujamo k sodelovanju pri obravnavi nove snovi, pri utrjevanju znanja … Po mojih izkušnjah »besede ne vzamejo« (prav zavzeto).

Uvodna motivacija ima pomembno vlogo, toda mnogokrat vzbudi zgolj začetno zanimanje, ki pogosto kmalu ugasne, če celotno delo ni zasnovano kot projekt, v katerem učenci natančno poznajo svojo vlogo ter vidijo cilj in smisel svojega delovanja. In cilji naj bodo zastavljeni in predstavljeni tako, da jih učenci doživljajo kot dosegljive.

Najprej pa je dobro videti stvari takšne, kot so: da bi lahko usmerjali učence v dejaven stik z učno snovjo, jih vsaj nekoliko spoznajmo in jim dovolimo, da izrazijo svoje stališče. Podnaslovi poglavij so izražena stališča nemotiviranih učencev – dobri rezultati opisanih dejavnosti, s katerimi smo poglabljali sporazumevalno zmožnost na inovativne načine, pa so lahko spodbuda za delo učitelja. Seveda pa je zelo pomembna postopnost, posebej pri razvijanju zahtevnejših zmožnosti, in natančno zasnovana navodila, ki učenca vodijo in omogočajo, da je uspešen in vse bolj pripravljen na kasnejše samostojnejše delo.

Z besedo na dan

Blanka Erhartič, Aleksandra Štih

Knjiga z besedo na dan strokovno sledi sodobnim smernicam in spoznavanjem preučevanja komunikacijske kompetence in razvijanja osnovnih komunikacijskih dejavnosti, kot so branje, pisanje, poslušanje in govorjenje.

Vse več je tistih, ki se zavedajo, da slabo obvladovanje komunikacijskih veščin pomeni strokovno, socialno in osebno izključenost. Avtorici v priročniku Z besedo na dan ponujata na enem mestu zbrano obsežno in zahtevno gradivo, ki bralca vodi od teoretičnih temeljev - osnovnih pojmov in ciljev sporazumevanja, temeljnih komunikacijskih dejavnosti s poudarkom na pisanju nalog esejskega tipa, do dragocenih praktičnih vaj za razvijanje komunikacijskih dejavnosti ter do literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega znanja.

Delo sledi načelom sodobne didaktike z uporabo didaktičnega pripomočka – zgoščenke, ki bo gotovo v pomoč tako učitelju pri interpretativnem branju besedil in pesmi, obravnavanih v posameznih letnikih srednje šole v programu za splošno maturo, kot dijaku, ki bo ob poslušanju lahko razvil smisel za estetsko doživljanje literature.

O priročniku

Preberite recenzijo priročnika.

Priloga: 2 CD-ja

Književnost v 1. in 2. letniku gimnazije - priročnik za maturo


Književnost v 3. in 4. letniku gimnazije - priročnik za maturo

Blanka Erhartič

Priročnika z naslovom Književnost v 1.in 2. letniku gimnazij in Književnost v 3.in 4.letniku gimnazij pregledno in strnjeno zajemata učne vsebine iz svetovne in slovenske književnosti v gimnazijskem srednješolskem programu, ter sta lahko pripomoček pri pripravi na ustni del maturitetnega izpita iz slovenščine.

Priročnik skuša pregledno in strnjeno zajeti učne vsebine iz svetovne in slovenske književnosti v 1. in 2. letniku gimnazijskega srednješolskega programa ter je lahko pripomoček za pripravo na ustni del maturitetnega izpita iz slovenščine.

V začetku so pojasnjeni temeljni literarnoteoretski pojmi, nato predstavljena posamezna literarna obdobja od orientalskih književnosti do vključno evropske književnosti fin-de-siecla konec 19. stoletja. Vsebine si sledijo kronološko, v sklop literarnozgodovinskega pregleda, posameznih tujih ter slovenskih literarnih avtorjev in njihovih del je vključena interpretacija obveznih besedil, pojmov in prvin, predpisanih v predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine; dodane so še nekatere izbirne teme, vsebine, ki so dopolnilno informacijskega značaja. Obravnavi, interpretaciji besedil so pri pesemskih vsebinah dodane ustrezne pesmi, pripovedne in dramske vsebine pa so spremljane s povzetki. Pričujoče gradivo ima vlogo priročnika in nikakor ne more biti nadomestilo za učbenik. Dijakom je namenjeno le kot dodatno, zbrano in oblikovano pa je v želji, da bi služilo svojemu namenu in jim koristilo oziroma olajšalo pripravo na maturo.

In za spodbudo - kjer je volja, je tudi pot!