SVET KNJIŽEVNOSTI

Učbeniki za slovenščino - književnost v gimnazijah in srednjih tehniških oz. strokovnih šolah,
gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje.Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Svet književnosti 1 - posodobljen

dr. Janko Kos

Ob posodobitvi učnega načrta slovenščine za gimnazije je nastalo posodobljeno berilo in hkrati učbenik Sveti književnosti 1., ki v osnovi nadaljuje že preizkušen koncept prejšnjega berila. Posodobljen učbenik sledi razvijanju splošnih kompetenc / zmožnosti pouka slovenščine, za književni pouk so temeljne: zmožnost literarnega branja kot podvrsta sporazumevalne zmožnosti, zmožnost estetskega doživljanja, zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil ob interpretaciji literarnih besedil in estetska, kulturna ter medkulturna zmožnost.

Posebnost učbenika je privlačen in nazoren nebesedni del - slikovno gradivo s posnetki pomembnejših slikarskih in deloma kiparskih del ter zemljevidi. Svet književnosti 1 sledi sodobnim didaktičnim smernicam književnega pouka, tako učitelje in učence vodi od dejavnosti pred branjem k branju, po branju usmerja delo z razčlembo razumevanje vsebin, razlago, (po)ustvarjanje, vrednotenje, primerjanje; s tem razvija gimnazijsko splošno razgledanost in oblikuje kritičnega bralca.

Svet književnosti 2 - posodobljen

dr. Janko Kos, dr. Tomo Virk

Učbeniški komplet Svet književnosti je v slovenski prostor vnesel pomembno novost – povezavo berila in učbenika v eno celoto. Tej novosti so v preteklem desetletju sledili vsi učbeniki za književnost v gimnazijskem programu, torej se je izkazala za ustrezno in bila splošno sprejeta.

Svet književnosti 2 avtorjev dr. Toma Virka in dr. Janko Kosa je namenjena 2. letniku gimnazijskega programa, poglavja sledijo literarnozgodovinskim obdobjem od romantike preko realizma in naturalizma do evropske moderne. Preizkušati koncept povezave literarnozgodovinskega uvoda z obravnavanim literarnim besedilom je v celoti ohranjen. V središču je bralni del, torej skrbno izbrani reprezentativni odlomki, opremljeni s krajšim komentarjem ter vprašani oz. nalogami. Te se navezujejo na širše literarnozgodovinsko znanje, pa tudi na interpretacijo in analizo odlomka, nekatere pa napotujejo na samostojno razmišljanje, iskanje dodatnih virov ali na poustvarjalno oz. esejsko pisanje. Odlomki so dovolj dolgi, pri pomembnejših besedilih jih je več, kar nudi učitelju možnost večjega prilagajanja vsakokratnim potrebam pouka. Mnogi literarnoteoretični pojmi so pojasnjeni ob besedilu, na katero se nanašajo, druge najdemo v slovarčku na koncu.

Svet književnosti 3 - posodobljen

dr. Janko Kos, dr. Tomo Virk, dr. Gregor Kocijan

Učbenik za srednjo šolo, zajema slovensko moderno, svetovno književnost v 20. Stoletju in slovensko književnost med svetovnima vojnama.

Kos in Virk izhajata iz didaktičnih in pedagoških izkušenj in napotkov in ponujata odlomek, tudi dva, ki rpedstavljajo obeležujočo značilnost dela in časa, v katerem je avtor ustvarjal.Za dijake in bralce so izjemnega pomena komentarji ob posameznih odlomkih, ki so primerno napotilo k samostojnemu razumevanju, čeprav niso obvezujoče ali celo edino možne.Poseben pomen imajo na predstavljeni tekszt vezana vorašanja, ki dijaka spodbujajo k samostojnemu mišljenju…

Svet književnosti 4 - posodobljen

dr. Janko Kos, dr. Tomo Virk, dr. Gregor Kocijan, dr. Lado Kralj, dr. Matevž Kos

Založnik učbenika je Založba Pivec, ki je prenovila učbenik za šolsko leto 2012/2013. Več o učbeniku lahko preberete na internetni strani.