Učbeniški komplet

Vsebina in zgradba kompleta

Pri Mini Deutsch 1 se otroci oz. učenci srečajo s punčko po imenu Nelli. Nelli govori samo nemško in spremlja otroka oz. učenca pri učenju nemščine.

Seveda ima Nelli tudi družino (starše, brata in sestro), ki jo spoznamo že v uvodnih urah. Najraje se Nelli druži s prijateljem po imenu Wulli in s prijateljico Lilli. Poleg Nelli, njene družine in prijateljev pa se pojavljajo mnoge druge osebe oz. figure (predvsem iz živalskega sveta), ki nas vsakič obogatijo z novim besediščem.

Gradivo Mini Deutsch 1 vsebuje 58 tem, s pomočjo katerih otroci oz. učenci usvajajo oz. širijo besedišče v nemščini. Teme se vežejo na otrokov izkušenjski svet, na družino, prijatelje, šolo ipd. ter na teme, vezane na učni načrt spoznavanja okolja za 1. razred.

Ob poslušanju in dramatiziranju zgodb, pesmi in (šaljivih) rimanih pesmi, z gibalnimi in besednimi igrami ter ob velikem naboru slikovnih aplikacij se otroci oz. učenci v prvem razredu na zanimiv, pester in aktiven način seznanjajo z nemškim jezikom. Vključena so tudi čutila, saj otroci oz. učenci okušajo hrano, tipajo predmete in skozi igro urijo tudi druge oblike zaznavanja. Kot novost uvajamo t. i. Kniebuch, knjigo, ki jo ima učitelj na kolenih. Ob pripovedovanju zgodbe se učenci osredotočijo samo na ilustracijo.

Posebnost gradiva Mini Deutsch 1 mit Nelli je mapa z dodatnimi gradivi za učitelje. Ta je prava zakladnica dodatnih gradiv, vsebuje npr. kartice za igro spomin, kartice za igro domino, nalepke, medalje, slikovne aplikacije za skoraj vsako učno temo v velikosti A4 ali A5 itn.

Posamezne teme se navezujejo na učne teme iz kurikuluma za predmet spoznavanje okolja v prvem razredu. V tem primeru se priporoča predhodni pogovor z razrednimi učiteljicami in vzgojiteljicami o časovni obravnavi teh tem in jih prilagodi uram nemščine. Tako bodo učenci učno snov utrdili oz. nadgradili še v tujem jeziku.

Delovni zvezek in i-delovni zvezek

V delovnem zvezku je pester nabor nalog, s pomočjo katerih učenec razvija različne spretnosti, med drugim tudi t. i. finomotorične spretnosti (izrezovanje sličic, povezovanje od pike do pike itn.). Vrstni red nalog v delovnem zvezku je skladen z vrstnim redom učnih tem v priročniku, kar omogoča preglednost tako za učence kakor tudi za učitelje oz. starše.

Raznoliki tipi vaj omogočajo učencem, da se vsakič srečajo z novim tipom naloge. Potrebno je le to, da učitelj uvodoma demonstrira potek reševanja naloge (ali da ga razloži v nemščini oz. materinščini).

V i-delovnem zvezku, ki po straneh dopolnjuje delovni zvezek z zvočnimi posnetki in kratkimi videi, s katerimi so se učenci srečali pri posamezni temi v šoli ( pesmice, melodija za karaoke, zvočna navodila za reševanje nalog) ali enostavnimi interaktivnimi vajami, ki utrjujejo naučeno snov.

Priročnik za učitelje in dodatne interaktivne vsebine

Priročnik za učitelje ponuja pregled učnih tem in pregled vseh dodatnih gradiv. Za vsako od 58 tem ponuja tudi izbor iger in navodila za izvedbo le-teh, jezikovne dejavnosti in preproste napotke za izdelovanje (npr. kako izdelamo daljnogled). Sledijo tudi besedila pesmi, kratkih (šaljivih) rimanih pesmi in izštevank.Mapa z gradivi za učitelje

Mapa za učitelje vsebuje tudi dodatna gradiva za izvedbo učnih ur, ki prihranijo učitelju veliko časa. Vsebuje veliko kopirnih predlog - npr. kartice za igro spomin, kartice za igro domino, delovne liste za igro BINGO, nalepke, medalje, slikovne aplikacije za večino učnih tem v velikosti A4 ali A5, t. i. Kniebuch, torej knjigo zgodbe, slikovne aplikacije za izdelavo lutk (lutke na paličicah, naprstne lutke) itn.

Mapi z gradivi sta priloženi tudi dve zvočni zgoščenki, na katerih sta besedili pesmic, izštevank, navodil za reševanje nalog iz delovnega zvezka, zgodbice…

Pesmi so posnete v vokalni in instrumentalni različici, tako da najprej zapojejo pesem ob vokalih, nato pa jo ob instrumentalni spremljavi zapojejo samostojno.

Na zgoščenki je tudi nekaj ritmične glasbe, ki se občasno uporablja pri igri ali plesu, in sproščujoče glasbe, ki lahko služi za podlago pri igrah, zgodbah ali dejavnostih v delovnem zvezku.