Učbeniški komplet

Vsebina in zgradba kompleta

Glavna junakinja gradiva Mini Deutsch 3 je punčka Nelli, ki spremlja učenca pri urah nemščine. Nelli je zelo vedoželjna, družabna, kreativna ipd. in govori samo nemško.

Gradivo Mini Deutsch 3 vsebuje 50 tem, s pomočjo katerih učenci usvajajo oz. širijo besedišče v nemščini. Teme se vežejo na otrokov izkušenjski svet, na prijatelje, družino, šolo, hišne ljubljenčke, letne čase ipd., nekatere teme pa so vezane na domišljijski svet.

Ob poslušanju zgodb, pesmi, rimanih pesmi, ob izvajanju raznih iger ter tudi ob izvajanju poskusov se učenci na aktiven in zanimiv način seznanijo z nemškim jezikom.

Posebnost gradiv Mini Deutsch 3 mit Nelli so knjižice, ki jih ima ob pripovedovanju učitelj na kolenih, t.i. Kniebuch. To omogoča učencem, da se ob pripovedovanju zgodbe osredotočijo samo na ilustracijo in tako lažje podoživljajo vsebino zgodbe.

Delovni zvezek in i-delovni zvezek

V delovnem zvezku je nabor nalog, s pomočjo katerih učenec razvija različne spretnosti, pester, npr. izrezovanje sličic, iskanje poti, barvanje po nareku, dopolnjevanje risb ipd. Vrstni red nalog v delovnem zvezku je skladen z vrstnim redom učnih tem v priročniku.

Ker se tipi nalog menjavajo, je potrebno, da učitelj uvodoma demonstrira potek reševanja naloge.

Navodila pri nalogah v delovnem zvezku so zgolj simbolična, saj se učenci te starostne skupine šele učijo branja v materinščini.

V i-delovnem zvezku, ki po straneh dopolnjuje delovni zvezek z zvočnimi posnetki in kratkimi videi, s katerimi so se učenci srečali pri posamezni temi v šoli ( pesmice, melodija za karaoke, zvočna navodila za reševanje nalog) ali enostavnimi interaktivnimi vajami, ki utrjujejo naučeno snov.

Priročnik za učitelje in dodatne interaktivne vsebine

Priročnik za učitelje ponuja pregled učnih tem in vseh dodatnih gradiv. Temeljni del pa so priprave na vzgojno-izobraževalno delo, iz katerih so razvidni cilji učne ure, učne oblike in metode dela, učna sredstva in pripomočki, aktivnosti učencev ter sam potek učne ure, ki je razdeljen na DEJAVNOSTI UČITELJA in DEJAVNOSTI UČENCEV.

Priprave na vzgojno-izobraževalno delo so informativni primer izvedbe posamezne učne ure.

Priročnik vsebuje tudi napotke za izvedbo iger in za izdelovanje posameznih učnih gradiv. Na koncu vsake vzgojno-izobraževalne priprave so besedila zgodb, rimanih pesmi, pesmi ter izštevank. Takšna razporeditev omogoča jasnejši pregled na pripravo in izvedbo učne ure.Mapa z gradivi za učitelje

Pomemben del kompleta Mini Deutsch 3 mit Nelli predstavlja mapa z gradivi za učitelje, ki je nepogrešljiv del kompleta. Mapa za učitelje vsebuje dodatna gradiva za izvedbo učnih ur - npr. kartice za igro domino, kartice za igro spomin, nalepke, slikovne aplikacije k zgodbam v velikosti A4 ali A5 formata. Zaradi velikega obsega slikovnih aplikacij so te shranjene na zgoščenki.

Posebnost so tudi knjige zgodb, t.i. Kniebücher. Mapi sta dodani zgoščenki - zvočna in s slikovnim materialom. Na zgoščenki so vsa besedila zgodb, pesmi, rimanih pesmi in izštevank.

Pesmi so posnete v vokalni in instrumentalni različici. Uporaba zvočne zgoščenke zagotavlja razvoj dobre izgovorjave. Pomemben pogoj za razvoj sposobnosti govora je pogosto poslušanje izvirnih govorcev.